Valikko

Pyydämme kuittaamaan pelastussuunnitelman luetuksi tutustuttuasi siihen.

Voit kuitata pelastussuunnitelman luetuksi tämän sivun alareunasta.

Johdanto

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on herättää työntekijöiden, ohjaajien ja seurakuntalaisten mielenkiintoa turvallisuusasioita kohtaan ja antaa heille tietoa kiinteistön turvallisuuteen liittyvissä asioissa normaali- ja poikkeusoloissa sekä selkeyttää toimintaohjeita vaaratilanteiden, onnettomuuksien, suuronnettomuuden ja poikkeusolojen varalta.

Oikeat ensitoimenpiteet ennen ammattiauttajien saapumista ovat ratkaisevan tärkeitä esimerkiksi sairaskohtaus-, palo- tai vesivahinkotilanteessa. Onnistuneet ensitoimenpiteet vähentävät onnettomuuden seurauksena syntyviä vahinkoja merkittävästi - ääritilanteessa antavat lähimmäiselle elämän takaisin. Meistä jokainen on velvollinen toimimaan ja auttamaan omien kykyjensä mukaan.

Oulun seurakuntayhtymä

Lainsäädäntö

Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu pelastuslain (PeL 379/2011) sekä pelastusasetuksen (PeA 40772011) vaatimuksiin omatoimisesta varautumisesta. Säädösten tavoitteena on ihmisten oman toiminnan sekä viranomaistoiminnan menetelmin vähentää tulipalojen, tapaturmien ja muiden vaaratilanteiden määrää siten, että väestön terveys, omaisuus, työpaikat, toimeentulo, tuotannon jatkuvuus ja puhdas ympäristö kyetään turvaamaan kaikissa olosuhteissa sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Pelastussuunnitelma on kirjoitettu dokumentti siitä, kuinka kohteessa varaudutaan toimimaan erilaisissa onnettomuus-, vaara- tai vahinkotilanteissa ja kuinka se organisoi onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan. Järjestelyjen lähtökohtana ovat uhkakuvat sekä niistä johdettujen riskien arviointi ja hallinta. Tässä kiinteistössä suunnitteluvelvoitteen määräytymiseen on vaikuttanut seuraavat pelastuslain kohdat: 14 §,15 §,16 §.

Jakelu ja päivittäminen

Suunnitelma on tarkastettava vähintään kerran vuodessa sekä toiminnan oleellisesti muuttuessa. Pelastusviranomaisia täytyy pitää ajan tasalla suunnitelmasta ja sen oleellisista päivityksistä.

Päivittäminen

Suunnitelmapäivityksestä vastaa: Seurakuntamestarit

Omatoiminen suunnitelman tarkastus tehdään vuosittain. Kukin seurakunta pitää ajantasalla pelastussuunnitelmassa esitettyjen vastuuhenkilöiden ja toimintojen oikeellisuuden, tarvittaessa päivittää päivitysoikeuksiensa laajuudessa sekä ilmoittaa muista tarvittavista muutoksista turvallisuuspäällikölle.

Päivitystä valvoo ja ohjaa seurakuntayhtymän turvallisuuspäällikkö.

Jakelu

Suunnitelma löytyy MSTC-pelastussuunnitelmatyökalusta. Pelastussuunnitelman pääsee lukemaan seurakuntayhtymän kotisivuilta tai kiinteistön ohjetaulussa olevan QR-koodin kautta.

Kohteen perustiedot

Seurakuntakeskus koostuu pääasiallisesti 4 eri rakennuksesta. Näistä kirkkoon on laadittu oma pelastussuunnitelma, joka on eriytetty tästä suunnitelmasta.
Tiloissa on erityyppisiä kokoontumis- ja juhlatiloja. Kirkko pirtissä järjestetään seurakun-nan kerhotoimintaa lapsille ja nuorille säännöllisesti.

Perustiedot

Kiinteistön nimi Kiimingin seurakuntakeskus
Kiinteistön osoite Kirkonniementie 5-6
90900 KIIMINKI
Rakennusten määrä 4
Kiinteistön omistaja Oulun seurakuntayhtymä
puh. 08 3161300
http://www.oulunseurakunnat.fi
Kirkko pirtti
Rakentamisvuosi 1927
Pinta-ala 237 m²
Kerrokset 1
Rakennusmateriaali Puu
Käyttötarkoitus Seurakuntatila
Seurakuntakeskus
Rakentamisvuosi 1992
Pinta-ala 882 m²
Kerrokset 1
Rakennusmateriaali Betoni
Käyttötarkoitus Seurakuntatila
Vanha koulu
Rakentamisvuosi 1885
Pinta-ala 151 m²
Kerrokset 1
Rakennusmateriaali Puu
Käyttötarkoitus Seurakuntatila

Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Oulu-Koillismaa. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 15 minuuttia.

Paloilmoittimen hoitaja Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566
Paloilmoittimen hoitaja Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566
Paloilmoittimen hoitaja Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566
Kiinteistönhoito Kiinteistöpalvelut
puh. 044 3161730
päivystys 040 5652674
Talvikunnossapito Lassila&Tikanoja
puh. 010 636121
Sähköntarjoaja Oulun Energia
puh. 08 55843300
päivystys 08 55843222
http://www.oulunenergia.fi
Vesiyhtiö Oulun kaupunki: Oulun vesi
puh. 08 55843800
päivystys 08 55843800
http://www.oulunvesi.fi
Vartiointiliikkeen yhteystiedot Securitas
puh. 020 4912600
päivystys puh. 020 4912600
http://www.securitas.fi
Kokoontumispaikka Parkkipaikka
Varakokoontumispaikka Viereinen kiinteistö
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Veden pääsulku Lämmönjakohuoneessa kiinteistöhuollon tiloissa
Lämmönjakohuone Seurakuntakeskuksen kiinteistöhuollon tiloissa
Sähköpääkeskus Seurakuntakeskus: RK-16 joka sijaitsee viraston käytävällä
Kirkko pirtti: Käynti oikean puoleisesta eteisestä
Vanha koulu: Tuvan komerossa
Ilmanvaihtokoneet Seurakuntakeskus, Iv kone ullakko käynti keittiöstä, katossa luukku, Ilmastointikone
Ilmastointikone
Ilmastointikone
Ilmanvaihdon hätä-seis

Seurakuntakeskus: Ei painiketta, ilmanvaihto pysäytetään kiinteistöhuollon tiloista kiinteistöhuollon tietokoneelta.

Kirkko pirtti: Ilmanvaihto pysäytetään kiinteistöhuollon tiloista kiinteistöhuollon tietokoneelta

Vanha koulu: Ilmanvaihtokoneen käyttötaulu kiinteistön aulassa ja siivouskomerossa

Kiinteistön huoltotoimenpiteet

 • Kiireelliset kiinteistöhuoltotyöt hoidetaan arkena kiinteistöpalveluiden kautta.
 • Kiireettömät kiinteistöhuoltotyöt hoidetaan aina palvelupyynnöllä.
 • Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä kiinteistöhuoltotöissä otetaan yhteyttä päivystysnumeroihin (Katso luku 5.5.).
 • Viikonloppuisin tilatuista kiireellisistä kiinteistöhuoltotöistä (esimerkiksi viemärihuolto) ilmoitetaan palvelupyynnöllä kiinteistöpalveluihin.
 • Mahdolliset siivouksen tai kiinteistöhuollon reklamaatiot ilmoitetaan palvelupyynnöllä.

Organisaatio

Turvallisuushenkilöstö

Onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisystä sekä pelastus-, ensiapu- ja muista kiireellisistä tehtävistä vastaavat seurakunnan turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstöllä on jokaisella oma tehtävänsä, jonka he hoitavat muun työnsä ohella. Henkilöstön tulee perehtyä huolellisesti seurakunnan pelastussuunnitelmaan, omaan tehtäväkuvaukseen ja annettuihin turvallisuusohjeisiin ja toimia niiden mukaan sekä normaaliaikana, että onnettomuuden sattuessa.

Myös jokaisen seurakunnan henkilön tulee toimia annettujen ohjeiden mukaan, ylläpitää ja edistää seurakunnan turvallisuuskulttuurin muodostumista ja tarvittaessa ehkäistä vahingon syntyminen tai rajoittaa vahingon laajuutta. Seurakunnan johdon tulee omalta osaltaan mahdollistaa turvallisuuteen tähtäävä toiminta antamalla turvallisuushenkilöstölle riittävä toimintavapaus tehtävien suorittamiseen.

Turvallisuushenkilöstön tehtävät

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä (8/25.5.2005 § 200 liite 51) on yhtymään nimetty pelastusorganisaatio.

Turvallisuusjohtaja (yhtymäjohtaja) Antaa edellytykset turvallisuustoiminnan luomiselle ja ylläpitämiselle. Vastaa turvallisuusorganisaation henkilöhallinnasta. Määrittelee osaltaan turvallisuustoiminnan tavoitteet yhdessä turvallisuuspäällikön kanssa. Antaa turvallisuushenkilöstölle taloudelliset toimintaresurssit. Päättää laajoissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa toiminnan muutoksista.

Turvallisuuspäällikkö Johtaa turvallisuustoimintaa ja vastaa siitä, että tilat pysyvät säädösten, määräysten ja ohjeiden edellyttämässä kunnossa. Koordinoi turvallisuusorganisaation toimintaa ja vastaa pelastustoimintaan liittyvien harjoitusten organisoinnista. Pitää yhteyttä alan viranomaisiin ja osallistuu palo- ja työsuojelupiirin tarkastuksiin.
Määrittelee osaltaan turvallisuustoiminnan painopistealueet yhteistyössä turvallisuusjohtajan kanssa. Vastaa turvallisuusmateriaalin hankkimisesta ja ylläpitämisestä. Arvioi turvallisuustoiminnan tuloksellisuutta ja raportoi toiminnastaan johdolle. Johtaa turvallisuushenkilöstön toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa.

Kiinteistön turvallisuusvastaava (seurakuntamestari) Huolehtii päivittäisen työn ohella palo- ja henkilöturvallisuuden sekä muun pelastus- / turvallisuustoiminnan ylläpitämisestä alueellaan. Huolehtii työpaikallaan pelastus-, sammutus-, ensiapu- tai muiden toimenpiteiden käynnistämisestä onnettomuus- tai vahinkotilanteissa. Poistuu itse viimeisenä omalta vastuualueeltaan (evakuointitilanne). Huolehtii pelastus- / turvallisuustoimintaan liittyvän valmiuden ylläpitämisestä alueellaan. Perehdyttää työntekijät työpaikan turvallisuusjärjestelyihin ja toimintaan onnettomuustilanteissa. Kehittää ja tekee esityksiä turvallisuuden kehittämiseksi. Ilmoittaa turvallisuuspäällikölle työpaikalla tapahtuvista turvallisuustoimintaan vaikuttavista tapahtumista. Päivittää ja ylläpitää kiinteistön pelastussuunnitelmaa.

Turvallisuusvalvojat Seuraavat päivittäisen työn ohella palo- ja henkilöturvallisuuden sekä muun pelastus- / turvallisuustoiminnan ylläpitämisestä alueellaan. Huolehtivat evakuointitilanteessa, että kaikki henkilöt ovat poistuneet omalta vastuualueeltaan. Ilmoittavat havaitsemistaan turvallisuuspuutteista kiinteistön turvallisuusvastaavalle.

Turvallisuushenkilöstön koulutus ja tiedotus

Yhtymän palveluyksiköiden ja seurakuntien järjestämien tilaisuuksien vastuuhenkilöille koulutetaan pelastussuunnitelman sisältö. Kun henkilöt liikkuvat eri kohteissa, niin he ennen tilaisuuden alkua lukevat kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. Niihin kirjattuja tietoja sisältyy myös viikkokohtaiseen turvallisuussuunnitteluun.

Yhtymään tulevan uuden työntekijän perehdyttäjän tulee esitellä tarkasti sen kiinteistön pelastussuunnitelma, missä henkilö pääasiassa työskentelee. Jos työntekijän työnkuva edellyttää työskentelyä useissa kiinteistöissä, niin hän tutustuu niiden pelastussuunnitelmiin oma-aloitteisesti.

Opastauluihin on merkitty alkusammutuskaluston, poistumisteiden ja ensiapuvälineiden sijainnit. Käsisammuttimet on merkitty omilla opastekilvillä.

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Johdon edustaja Pekka Asikainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 7726066
pekka.asikainen@evl.fi
Turvallisuuspäällikkö Jukka Rönkönharju
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8477641
jukka.ronkonharju@evl.fi
Turvallisuusvalvoja 2-3 kohteessa pääsääntoisesti työskentelevää henkilöä
Oulun seurakuntayhtymä
Kiinteistön turvallisuusuusvastaava Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566
jenny.jurvakainen@evl.fi

Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä Nimi Puhelinnumero Päivystysnumero
Talonmies Kiinteistöpalvelut 044 3161730 040 5652674
Vartiointiliikkeen yhteystiedot Securitas 020 4912600 020 4912600
Tehtävä Nimi Puhelinnumero Päivystysajat
Huoltopäivystys ISS Palvelut Oy 040 5652674 Työajan ulkopuolella
Huoltopäivystys Oulun viemärihuolto 044 7518340 Työajan ulkopuolella
Sähköhuolto Oulun Energia 08 55843222 Jatkuva päivystys
Vesihuolto Oulun Vesi 044 7033800 Työajan ulkopuolella

Muut tärkeät numerot

Toimija Puhelinnumero Päivystysajat
Hätänumero 112 24 h
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 24 h

Kiinteistön järjestelmät

Huoltotoimenpiteet

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään paloturvallisessa kunnossa. Rakennuksen ja sen ympäristön paloturvallisuus edellyttää myös, että pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.

Rakennuksen, rakennelman ja sen ympäristön paloturvallisuudesta huolehtimisen lisäksi lainsäädännössä määrätyt tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa. Toimintakunnon varmistamiseksi ne on koestettava, huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti.

Toimijoiden on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista haltijalle, jos tilanteen korjaaminen ei onnistu omatoimisesti.

Järjestelmien ylläpito

Järjestelmä tai toiminto Toimenpide Toimenpiteen suoritusväli
Pelastussuunnitelma Päivitys Ylläpidetään ajantasaisena ja tarkastetaan kerran vuodessa
Paloilmoitinjärjestelmä Kuukausikokeilu Kerran kuukaudessa
Määräaikaistarkastus 3 vuoden välein
Kohdekortti Päivitys Kerran vuodessa tai tarpeen mukaan
Turva- ja merkkivalaistus Toimintakunnon tarkastus Neljä kertaa vuodessa
Huolto ja ylläpito Kerran vuodessa
Murtohälytinjärjestelmä Toimintakunnon tarkastus Kerran vuodessa
Huolto ja ylläpito -
Lukitus Huolto ja ylläpito
IV-laitteisto ja -kanavat Puhdistus 10 vuoden välein
Erityiskohteissa vuoden välein (esim. rasvakanavat)

Riskit

Kohteen riskit on kartoitettu ja analysoitu erilliseen liitteeseen. Kyseisen liitteen löydät Liitteet-välilehden alta tai Tulosta-välilehden alla olevan tulostettavan pelastussuunnitelman lopusta.

Turvallisuusjärjestelyt

Toimitilaturvallisuus

Kiinteistössä on murtohälyttimiä

Murtohälytin
Sijainti Seurakuntakeskus

Turvalaitteet

Poistumisopasteet, merkki- ja turvavalaistus

Toimiva turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä varmistaa, että kiinteistöstä pääsee poistumaan turvallisesti ja nopeasti palo- tai muussa poikkeustilanteessa.

Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

Seurakuntakeskus
Sijainti Seurakuntakeskus
Huoltohenkilö Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566
Kirkko pirtti
Sijainti Kirkko pirtti
Huoltohenkilö Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566
Vanha koulu
Sijainti Vanha koulu
Huoltohenkilö Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566

Ilmanvaihdon pysäytys

Ilmanvaihto pysäytetään yleensä palotilanteessa tai suojauduttaessa sisälle kaasu- tai säteilyvaaran uhatessa.

Ilmanvaihdon pysäytys: Seurakuntakeskus: Ei painiketta, ilmanvaihto pysäytetään kiinteistöhuollon tiloista kiinteistöhuollon tietokoneelta., Kirkko pirtti: Ilmanvaihto pysäytetään kiinteistöhuollon tiloista kiinteistöhuollon tietokoneelta, Vanha koulu: Ilmanvaihtokoneen käyttötaulu kiinteistön aulassa ja siivouskomerossa

Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Työpaikalle on sopivaan paikkaan asetettava nähtäväksi tiedot, ketkä ovat ensiaputaitoisia henkilöitä. Kukin toiminnanharjoittaja vastaa osaltaan ensiaputarvikkeiden ylläpidosta ja ensiapukoulutusten järjestämisestä.

 • Ensiapukoulutusta on järjestetty.
 • Ambulanssi ohjataan: Viraston edestä.

  Tehdystä hätäilmoituksesta tai pelastusviranomaisten paikalle tulosta seurakuntamestari tai toiminnan vastuuhenkilö ilmoittaa jollekin seuraavista henkilöistä:
  Yhtymäjohtaja, puh 040 7726066
  Viestintäjohtaja, puh 040 510 2836
  Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, puh 044 316 1584
  Turvallisuuspäällikkö, puh 040 847 7641
  .
 • Ensiavun vastuuhenkilö: Jukka Rönkönharju puh. 040 8477641.

Paloturvallisuus

Paloilmoitin

Seurakuntakeskus
Sijainti Seurakuntakeskus, Salin, tuulikaappi
Kuvaus Automaattinen paloilmoitin
Kattavuus koko tila
Hoitaja Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566
Hoitajan varahenkilö Timo Toppi
Oulun seurakuntayhtymä
Kirkko pirtti
Sijainti Kirkko pirtti
Kuvaus Automaattinen paloilmoitin
Hoitaja Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566
Vanha koulu
Sijainti Vanha koulu
Kuvaus Automaattinen paloilmoitin
Hoitaja Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566

Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

 • Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
 • Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
 • Määräaikaistarkastukset

Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

 • Yhteys hätäkeskukseen
 • Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
 • Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

Poistumistiet

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kokoontumispaikka: Parkkipaikka

Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityölupia voivat myöntää seuraavat tulitöiden vastuuhenkilöt:

Jukka Rönkönharju
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8477641
jukka.ronkonharju@evl.fi
Aapo Korteniemi
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 044 3161730
aapo.korteniemi@evl.fi
Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta. Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Lue toimenpideohjeet tarkasti!

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

Huomiothan, että kiinteistön pohjakuva löytyy Liitteet -välilehden alta. Pohjakuvasta löytyvät kaikki kiinteistön keskeisimmät turvallisuusjärjestelyt.

Turvallisuusorganisaatio

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Johdon edustaja Pekka Asikainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 7726066
pekka.asikainen@evl.fi
Turvallisuuspäällikkö Jukka Rönkönharju
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8477641
jukka.ronkonharju@evl.fi
Turvallisuusvalvoja 2-3 kohteessa pääsääntoisesti työskentelevää henkilöä
Oulun seurakuntayhtymä
Kiinteistön turvallisuusuusvastaava Jenny Jurvakainen
Oulun seurakuntayhtymä
puh. 040 8303566
jenny.jurvakainen@evl.fi

Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 112

Soita hätäpuhelu itse, jos voit
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
Kerro, mitä on tapahtunut
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.
Kerro tarkka osoite ja kunta
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Viraston edestä.

Tehdystä hätäilmoituksesta tai pelastusviranomaisten paikalle tulosta seurakuntamestari tai toiminnan vastuuhenkilö ilmoittaa jollekin seuraavista henkilöistä:
Yhtymäjohtaja, puh 040 7726066
Viestintäjohtaja, puh 040 510 2836
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, puh 044 316 1584
Turvallisuuspäällikkö, puh 040 847 7641

Tiedottaminen onnettomuus- ja kriisitilanteissa

 • Onnettomuuksista tiedottaa julkisuuteen poliisi tai palokunta
 • Yhteydet tiedotusvälineisiin hoitaa viestintäpalvelut
 • Lausuntoja yhtymän nimissä antaa yhtymäjohtaja ja seurakunnan nimissä kirkkoherra
 • Työntekijät eivät anna koskaan asianosaisten tietoja julkisuuteen
 • Poliisi ilmoittaa tapahtuneesta menehtyneen omaisille ja virka-apua annetaan tarvittaessa
 • Puhelinnumerot:

Yhtymäjohtaja 040 7726066

Viestintäjohtaja 040 510 2836

YKN:n pj 044 316 1584

 • Estä vahinkojen syntyminen
 • Hälytä apua, hätäkeskus 112
 • Ilmoita esimiehellesi
 • Suuret vahingot ja kaikki onnettomuudet aina yhtymäjohtajalle, viestintäjohtajalle ja YKN:n puheenjohtajalle
 • Noudata viranomaisilta ja esimieheltäsi saamiasi ohjeita
 • Suuronnettomuus: seuraa uutisia

Suurista vahingoista ja kaikista onnettomuuksista tieto välitetään yhtymäjohtajalle, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja viestintäjohtajalle. Sama koskee muita kriisinomaisia tilanteita. Tärkeää on varmistaa, että heistä ainakin yksi saa tiedon. Tekstiviesti, sähköposti tai vastaajapalveluun jätetty viesti ei riitä. Pienissä vahingoissa riittää ilmoitus esimiehelle.

Onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu muun muassa pelastustoimien etenemisestä on aina sillä viranomaisella, jolla on tilanteen johtovastuu, yleensä pelastustyötä johtavalla viranomaisella. Yhteydet omaisiin ja viranomaisiin hoitaa pääsääntöisesti pelastustoimi, joka tarvittaessa pyytää virka-apua seurakunnalta.

Seurakuntayhtymän nimissä lausuntoja antaa yhtymäjohtaja ja seurakunnan nimissä kirkkoherra tai heidän sijaisensa. Tiedotusvälineitä saattaa kiinnostaa ensimmäisen silminnäkijän tai muun asiaan keskeisesti liittyvän seurakuntien työntekijän henkilökohtainen kokemus. Haastattelutilanteessa on muistettava, että vääriä tietoja on vaikeaa jälkikäteen korjata ja väärät tiedot saattavat johtaa tilanteen hankaloitumiseen. Siksi haastatteluvastauksissa tulee pysyttäytyä omassa todellisessa, henkilökohtaisessa kokemuksessa, mutta ei ryhtyä arvioimaan syitä tai seurauksia.

Puhelinvaihde ja toimistonhoitajat ohjaavat kriisiin liittyvät yhteydenotot viestintäjohtajalle tai tapauskohtaisesti sovitulle muulle henkilölle.

Puhelinvaihteen numero on (08) 316 1300

Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista
 • Mitä on tapahtunut?
 • Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).
Anna tarvittaessa ensiapua
 • Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
 • Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.
Tee hätäilmoitus
 • Soita numeroon 112.
 • Kerro, mistä soitat. Kirkonniementie 5-6, KIIMINKI
 • Kerro, mitä on tapahtunut.
 • Toimi ohjeiden mukaisesti.
 • Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

Näin elvytät

Potilaan elvyttäminen:

 • Siirrä potilas väljempään tilaan.
 • Avaa hengitystiet (Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla.)
 • Aloita elvytys painalluksilla.
 • Etsi painelukohta (rintalastan alaosasta kahden sormen leveyden verran ylöspäin).
 • Vie kädet rinnalle päällekkäin ja paina rintakehää alas (älä ryskää!) tasaisesti (30) painalluksen verran.
 • Käännä pää taaksepäin ja sulje nenä.
 • Paina tiiviisti huulet huulia vasten.
 • Puhalla aikuiselle sen verran kuin omista keuhkoista tulee yhdellä kertaa ja tee se kaksi kertaa (lapsille huomattavasti vähemmän, vauvalle poskosilla).
 • Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2, (kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.)

Verenvuodon tyrehdytys:

 • Aseta potilas makuuasentoon.
 • Jos verenvuoto on raajassa, kohota raajaa.
 • Tyrehdytä vuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaa.
 • Tee paineside

Sokkipotilaan ensiapu:

 • Tyrehdytä verenvuodot.
 • Aseta potilas pitkälleen jalat koholle.
 • Peittele lämpimästi
 • Huolehdi, että hengitystiet pysyvät avoimina.
 • Käännä tajuton kylkiasentoon.
 • Rauhoita potilasta.
 • Älä anna juotavaa, koska se voi johtaa oksenteluun.

Tulipalo

Pelasta ja varoita
 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
 • Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.
Sammuta ja rajoita
 • Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
 • Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.
Hälytä
 • Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokelloilla.
 • Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon 112 (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
 • Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
 • Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.
Opasta
 • Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
 • Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Viraston edestä.

  Tehdystä hätäilmoituksesta tai pelastusviranomaisten paikalle tulosta seurakuntamestari tai toiminnan vastuuhenkilö ilmoittaa jollekin seuraavista henkilöistä:
  Yhtymäjohtaja, puh 040 7726066
  Viestintäjohtaja, puh 040 510 2836
  Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, puh 044 316 1584
  Turvallisuuspäällikkö, puh 040 847 7641

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Parkkipaikka

Varakokoontumispaikka: Viereinen kiinteistö

Toimenpiteet hätäpoistumistilanteessa

Palonalku on havaittu ja hätäilmoitus on tehty, tai palovaroittimen sireeni hälyttää.

OTA JOHTOVASTUU / TEE TILANNEARVIO

Toiminnasta vastaava henkilö tai seurakuntamestari

TEHTÄVÄT / TEHTÄVIEN JAKO

Määrää itsellesi apulaisia pelastustehtäviin henkilökunnan lisäksi

1. Selvitetään mistä hälytys aiheutuu

 • Tarkasta paloilmoittimelta palopaikka ja paikanna se kaaviosta
 • Missä palaa, onko savua
 • Onko vikahälytys
 • Onko "pikkujuttu"

2. Onko ihmisiä vaarassa

3. Päätös hätäpoistumisesta – johtovastuussa olevan on tehtävä ratkaisu

 • Onko savua
 • Siirrytäänkö ulos

4. Hätäilmoitus tai varmistussoitto 112

 • Tilannetietoja

5. Käske opastus ja liikuntarajoitteisten auttaminen

6. Kuuluta tilaisuuden keskeyttäminen ja kerro tilanne

 • Ohjeet poistumisesta ja missä on kokoontumispaikka
 • Mitä mukaan
 • Tietävätkö kaikki

7. Käske tilojen tarkastus, että kaikki ovat poistuneet

 • Ilmoitukset tarkastustuloksista

8. Nimeä johtaja kokoontumispaikalle

 • Ensiavun järjestäminen
 • Puuttuvien kysely
 • Informaatio tilanteesta ja jatkosta

9. Yhteistyö pelastustyön johtajan kanssa

 • Yleisavain
 • Rakennuksen tuntemus

10. Ilmoitukset

 • Yhtymänjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, viestintäjohtaja
 • Lähin oma esimies

Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.

 • Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
 • Sulje ovet ja ikkunat.
 • Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
 • Opasta asiakkaita ja vieraita.
 • Soita turvallisesta paikasta numeroon 112 ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
 • Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
 • Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.
Kokoontumispaikka: Parkkipaikka

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Parkkipaikka

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

 • mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
 • liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
 • ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Varakokoontumispaikka: Viereinen kiinteistö

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidempiaikaista suojautumista varten.

Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa
 • Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
 • Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

Vesivahinko

Toimintaohjeet
 • Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
 • Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
 • Ilmoita asiasta välittömästi:
  • huoltomiehelle: Kiinteistöpalvelut, puh. 044 3161730, päivystys 040 5652674
  • päivystäjälle, Oulun Vesi 044 7033800
 • Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon 112.
 • Veden pääsulku: Lämmönjakohuoneessa kiinteistöhuollon tiloissa
 • Lämmönjakohuone: Seurakuntakeskuksen kiinteistöhuollon tiloissa
 • Sähköpääkeskus: Seurakuntakeskus: RK-16 joka sijaitsee viraston käytävällä
  Kirkko pirtti: Käynti oikean puoleisesta eteisestä
  Vanha koulu: Tuvan komerossa
Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta
 • Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen 112.

Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

 • Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
 • Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
 • Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
 • Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

 • Älä tee vastarintaa.
 • Tee vain mitä uhkaaja käskee.
 • Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
 • Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
 • Tilanteen jälkeen, soita 112, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

Kun uhkaus tulee puhelimitse

 • Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
 • Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
 • Kysele kysymyksiä.
  • Missä pommi on?
  • Miltä pommi näyttää?
  • Milloin pommi räjähtää?
  • Miksi?
 • Pyri saamaan työtoverin huomio jo puhelun aikana, jotta hän voisi tiedottaa turvallisuudesta vastaavaa jo puhelun aikana.
 • Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
  • Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
  • Onko hän kiihtynyt?
  • Lukeeko hän viestin paperilta?
 • Kuuntele myös taustaääniä (esimerkisi liikenne tai taustalla käytävät keskustelut).
 • Puhelun jälkeen tiedota asiasta oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaavia henkilöitä (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku).
 • Mikäli tämä ei ole mahdollista, soita välittömästi poliisille 112 ja toimi sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Epäilyttävä esine tai uhkauskirje

 • Älä koske esineeseen.
 • Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.
 • Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon 112.
 • Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
 • Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin
 • Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
 • Avaa radio ja odota ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki
Toimi seuraavasti
 • Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
  • pysyttele sisällä, hakeudu yläkerroksiin, kuuntele radiosta lisätietoja
  • paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
 • Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
  • kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
  • pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle
Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi
 • Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
 • Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
 • Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
 • Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
 • Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).

Vältä ulkona liikkumista

Lisäohjeet
Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi/turvatietoa.

Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

 • Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
 • Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 044 3161730).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

 • Käytä taskulamppua
 • Tarvittaessa opasta muita

Kynttilöiden turvallinen polttaminen

Kynttilöiden turvallisen polttamisen takaamiseksi, otattehan huomioon seuraavat seikat:

 • Kynttilöitä saa polttaa vain tiloissa olevissa kynttiläjaloissa tai palamattomien alustojen päällä
 • Varmistettahan, ettei kynttilöiden lähellä ole palavia tai helposti syttyviä materiaaleja, esimerkiksi verhoja
 • Kynttilöitä ei koskaan saa jättää vartioimatta
 • Kynttilöitä ei saa polttaa liian lähekkäin
 • Tutustuttehan myös kiinteistön alkusammutuskalustoon
 • Ohjeistusta, kynttiläjalkoja ja alusia voi tiedustella henkilökunnalta

Hätätapauksessa soita 112

Väestönsuojelu

Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa. Kiinteistö kuuluu yleisen väestönsuojelun piiriin. Pelastustoimi varautuu alueelliseen väestönsuojeluun. Pelastustoimi varautuu toimimaan myös poikkeusoloissa. Keskeisiä tehtäviä ovat uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen, väestön suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta huolehtiminen. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta poikkeusolojen onnettomuustilanteissa. Viranomaiset ohjeistavat tarvittaessa väestönsuojiin siirtymisen.

Suojaväistö

Suojaväistöllä tarkoitetaan väestön siirtämistä johdetusti pois vaara-alueelta tilanteissa, joissa sen katsotaan aiheuttavan pienemmän riskin sisätiloihin suojautumiseen verrattuna. Tällaisia tilanteita ovat kaikki nopeasti kehittyvät vaarallisten aineiden onnettomuudet, voimakkaat palokaasujen aiheuttamat haitat, räjähdysvaara ja säteilytilanne.

Suojaväistö tehdään aina viranomaisten erillisen määräyksen perusteella. Viranomaiset ovat jo ennakolta suunnitelleet suojaväistön suorittamisen alueelta ja varanneet siihen tarvittavan kuljetuskaluston.

Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät ja varastojen kulkureitit
 • Ei saa säilyttää mitään tavaraa.
Rakennusten alla tai läheisyydessä
 • Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat
Huom!
 • Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii
Kiitos, että tutustuit pelastussuunnitelmaan.